Menu

Info

Fotoshoot  7 dagen in de week.
Ook in de avond.
Gratis parkeren voor de deur!

 

 Stappenplan:

Stap 1: Informatie.
Stap 2: Afspraak.
Stap 3: Fotoshoot.
Stap 4: Selectie.
Stap 5: Bestelling.
Stap 6: Eindresultaat.
En nog wat tips.

Stap 1: Informatie.
Voor informatie en prijzen kan je de portfolio bekijken.
Een bezoek aan de fotostudio, op afspraak, is ook mogelijk.

Sociale media is niet meer weg te denken, zowel in de zakelijke wereld als ook privé.
Linkedin, bedrijfswebsite, Google Chrome, persberichten, Facebook, website, smoelenboek, sollicitatie brief, bedrijfsfolder, visitekaartjes, bedrijfsblad, offertes, brochures, Twitter, intranet, bedrijfspasje, datingsite, Pinterest, nieuwsbrieven, Instagram etc.
Een profielfoto of zakelijk portret foto heb je tegenwoordig echt overal voor nodig.
Allemaal netwerksites waar je jezelf en je bedrijf op een mooie manier kunt profileren. Een goede portretfoto, een zakelijke uitstraling of juist casual, is van cruciaal belang voor de juiste uitstraling behorende bij het doel. 

De fotostudio is voorzien van een ruime kleedruimte, zodat verkleden geen probleem is. De kleedruimte  heeft grote verlichte spiegels. De studioruimte is in het geheel af te sluiten zodat er privé gefotografeerd kan worden.

De fotostudio is zeer goed toegankelijk.
Het toilet en de kleedruimte zijn 
 echter slecht toegankelijk voor mindervaliden of rolstoel gebruikers.

Stap 2: Afspraak.
In overleg maken we een afspraak per telefoon of e-mail.
Er zijn geen extra kosten voor het maken van de studioserie in het weekend of buiten kantoortijden.
Ik werk altijd op afspraak, en de afspraken worden ruim ingepland zodat we tijdens de fotoshoot ongestoord kunnen werken.

Tijdens de fotoshoot staat het antwoordapparaat aan zodat we niet worden gestoord. Er staan ook geen andere mensen te wachten voor een volgende fotoreportage. Dit vind ik een plezierige manier van werken en dit wordt door de klanten altijd gewaardeerd. Het is mogelijk een afspraak te maken 7 dagen in de week, ook ‘s avonds. Zo kan je een dag en tijdstip uitkiezen welke het beste uitkomt.

Ik heb als fotograaf een fotostudio in Overschie te Rotterdam. Er komen uit de wijde omtrek klanten voor om een fotoshoot te laten maken.
Door de ligging, nabij het centrum van Rotterdam, is een fotoreportage goed te combineren met winkelen of museum bezoek .Zo kan je er een leuk dagje uit van maken.

Stap 3: Fotoshoot.
Een portretfolio fotoshoot in de fotostudio duurt gemiddeld een half uur.
In een relaxte ongedwongen sfeer word je ontvangen in de studio.
De stijl van de foto is 
 geheel afhankelijk van je persoonlijke smaak.
Ik bespreek eerst je wensen en smaak om daarna
de foto's te maken.

Ben je, volgens jezelf, niet fotogeniek? 95% van de mensen vindt zichzelf niet fotogeniek.
Voel je je onzeker om gefotografeerd te worden, ook dit is niet vreemd, de ervaring leert dat dit na enkele opnames vanzelf verdwijnt. Uiteindelijk komt het altijd goed en worden het prachtige foto's.
Het moet een leuke ervaring worden. Niks moet maar veel kan.

Je hoeft zelf niet van tevoren met ideeën te komen, maar dat mag natuurlijk wel. Heb je ideeën of voorbeelden over de foto die je wilt, dan hoor ik die heel erg graag. In overleg kijken we welke specifieke punten voor je belangrijk zijn zodat het door jou bedachte resultaat fototechnisch optimaal zal zijn.

We kunnen de portretfoto’s in de studio maken maar ook op locatie op het bedrijf of bij een project waar het bedrijf aan werkt. Op deze manier kunnen we gevarieerd materiaal maken welke goed bruikbaar is voor bijvoorbeeld een magazine.

De meest gebruikte achtergrond is wit, zwart of grijs tint. Dit is tijdloos, mooi en strak (zie ook de voorbeeld foto’s).
Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Deze kunnen we voorafgaand aan de fotosessie doorspreken.
Er kan in de kleedruimte van kleding gewisseld worden (zie ook de kledingtips).

De opnamekosten kan je op de opname dag afrekenen. De factuur (op naam) krijg je mee.
Let op! pinnen is niet mogelijk. Er kan contant betaald worden, per bank betalen bij thuiskomst is eventueel ook mogelijk.

Stap 4: Selectie.
Een paar dagen na de studioserie ontvang je de selectie foto's op lage resolutie per e-mail.
Deze selectie is niet geretoucheerd of gecorrigeerd en is alleen bedoeld om een goede keuze te kunnen maken. Het is ook mogelijk langs te komen en de resultaten in de fotostudio op een laptop te bekijken.
We maken hier een nieuwe afspraak voor. Ook dit zou in de avonduren kunnen.

Stap 5: Bestelling.
Er zijn drie mogelijkheden. Je kunt bestellen per e-mail, telefoon of in de fotostudio.
Voor prijzen van de opnames inclusief bestand bekijk de prijslijst.

Stap 6:
 Eindresultaat.
De gekozen foto bestanden krijg je nadat ze geretoucheerd en gecorrigeerd zijn en worden met Wetransfer toegestuurd.
De resolutie van de foto’s zijn in overleg, afhankelijk van waarvoor ze gebruikt worden.

De bestanden blijven voor langere tijd in mijn archief zodat er in de toekomst nog foto's bijbesteld kunnen worden.
Let op! Pinnen is niet mogelijk. Er kan contant betaald worden of per bank betaald worden.

Kledingtips.
Bij het laten maken van een profielfoto of zakelijk portret zijn de volgende vragen van belang:

 1.      Waar is het voor?

 2.      Wat wil ik uitstralen?

 3.      Voor wie is het bedoeld?

Wanneer je deze vragen voor jezelf hebt beantwoord kan je pas goed bepalen hoe je dit wilt bereiken.
Het publiek waar de foto’s voor bedoeld zijn kan ook heel uiteenlopend zijn; klanten, (toekomstige) werkgever, opdrachtgevers, toekomstige partner etc.

Het beste is om verschillende setjes kleding mee te nemen. Beter iets teveel aan kleding en accessoires meenemen dan iets leuks missen. Belangrijk is natuurlijk wel dat je je gemakkelijk voelt in de kleding die je draagt.

Donkere kleding past goed bij een zwarte achtergrond. Met de witte achtergrond staat witte (of zeer lichte kleding) heel mooi. Maar omgekeerd creëer je weer hoge contrasten. We kunnen namelijk foto's op een zwarte en witte achtergrond maken. De foto’s zelf kunnen in kleur aangeleverd worden maar ook in zwart-wit of sepia indien gewenst.


Fotostudio in Rotterdam Overschie nabij snelweg A13 / A20.

Super snel bereikbaar, op een kruispunt van snelwegen naar Den Haag, Dordrecht, Gouda, Spijkenisse, Hoek van Holland.
Verschillende bussen stoppen op 50 meter afstand.

 

Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie

Marijnissen fotografie

Rubriek A - Algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk of enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie, [inclusief de BUR] (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

5. Foto's worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto's zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Foto's door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

8. Foto's blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij de Fotograaf. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

9. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Foto schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

11. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

12. Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan wel de mediabegroting van de Wederpartij in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft de Fotograaf het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

13. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

14. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de (BUR-)licentie dan wel, indien de BUR niet van toepassing is, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van EURO [300].

16. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

17. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

18. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

19. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

20. Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

21. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Rubriek B - Opdrachten

22. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

23. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor accoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

24. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

25. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen, inclusief modellen en stylisten.

Rubriek C - Vrije producties en levering uit archief

26. Als zichtzending ter beschikking gestelde Foto's, die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto's die wel worden gebruikt dienen door de Wederpartij binnen 3 maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval Foto's langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag tenminste verschuldigd: EURO [1,50] voor elke afdruk of elk duplicaat, EURO [5] voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief.

De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Foto’s aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel daarna vervaardigd duplicaat van de Foto’s in welke vorm dan ook behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

27. Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van a. EURO [40] indien achterop een Foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen; b. EURO [20] indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

28. Indien een Foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in artikel 26 daaronder begrepen) aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

29. In geval van vermissing of beschadiging van een Foto is een vergoeding verschuldigd van: minimaal EURO [685] voor een dia, negatief of polaroidfoto; minimaal EURO [100] voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op Foto's

Fotoshoot  7 dagen in de week.
Ook in de avond.
Gratis parkeren voor de deur!

 

 Met redactionele fotografie kan je zoveel kanten op, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


Fotostudio in Rotterdam Overschie nabij snelweg A13 / A20.

Super snel bereikbaar, op een kruispunt van snelwegen naar Den Haag, Dordrecht, Gouda, Spijkenisse, Hoek van Holland.
Verschillende bussen stoppen op 50 meter afstand.

 

 

Ga naar boven